headerandros logo
Znaki drogowe

Montaż znaków drogowych. Kto, gdzie i kiedy może to robić?

Znaki drogowe to elementy pozwalające m.in. na ostrzeganie kierujących przed grożącymi w konkretnym miejscu niebezpieczeństwami. Określają także dodatkowe zasady, na jakich powinien odbywać się ruch na danym obszarze. Ze względu na bardzo ważną rolę, jaką pełnią tego rodzaju oznaczenia ich stosowanie jest ściśle regulowane przez szczegółowe przepisy. Montaż znaków drogowych musi być wykonywany wyłącznie przez uprawnione podmioty i w sposób podany w odnośnych regulacjach. Sprawdźmy, kto i na jakich zasadach może ustawiać i malować znaki drogowe.

Zarządca drogi a znaki drogowe

Wszystkie kwestie związane ze znakami drogowymi są bardzo dokładnie uregulowane w przepisach. Istnieją precyzyjne zapisy określające usytuowanie, kształt i kolor poszczególnych znaków. Podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi o materiały, z jakich są one zrobione, czy farby, którymi maluje się oznaczenia poziome. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z późniejszymi zmianami podaje w poszczególnych załącznikach wszystkie wymagania co do wyglądu i rozmieszczenia oznakowania.

Decyzję o tym, czy w danym miejscu zostanie postawiony konkretny znak drogowy, podejmuje każdorazowo zarządca drogi. Zwykle tego rodzaju prace są zlecane wyspecjalizowanym firmom, które zajmują się montażem i malowaniem oznaczeń. Zawsze jednak muszą one działać na zlecenie podmiotu upoważnionego.

Jednak inicjatywa dotycząca ustawienia znaku drogowego nie musi zawsze wychodzić od zarządcy drogi. Zgodnie z przepisami można się do niego zwrócić z taką propozycją, powinna ona być jednak odpowiednio umotywowana.

Znaki poza terenem dróg publicznych

Ustawianie znaków na drogach wewnętrznych również leży w gestii zarządcy danej drogi, którą może być osoba prywatna. Warto jednak pamiętać, że także wtedy zastosowanie mają przepisy dotyczące warunków umieszczania znaków drogowych.

Samowolne ustawianie znaków drogowych jest zagrożone grzywną, a nawet pozbawieniem wolności.