header

Tabliczki do znaków drogowych

Poza znakami drogowymi, wykonujemy także dodatkowe tabliczki do nich. Produkujemy wszystkie rodzaje tabliczek do znaków drogowych, według standardów regulowanych przez aktualne rozporządzenia krajowe i europejskie.

Tabliczki pod znaki drogowe “T” z podwójnie zaginanymi krawędziami na całym obwodzie, wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o grubości 1,25mm wyklejane licem z folii 1,2 lub 3 typu. Tył tarczy znaku dodatkowo zabezpieczony farbą proszkową szarą RAL 7037. Możliwe połączenie w sposób trwały profilu stalowego typu ”F” co stanowi dodatkowe usztywnienie tabliczki. Profil służy jako element montażowy do przykręcenia uchwytu uniwersalnego łączącego znak z konstrukcją wsporczą. W przypadku braku profilu, tarcza montowana jest do konstrukcji wsporczej za krawędź tabliczki uchwytami typu ”zacisk”.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo m.in. tabliczki informujące dedykowane znakom informacyjnym o sposobie parkowania, czy znaków ostrzegawczych.

Tabliczki do znaków drogowych

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną oferta tabliczek do znaków drogowych:

Tabliczka T0 z dowolną treścią na białym tle. Przykładowe treści tabliczki: „Nie dotyczy mieszkańców” „Nie dotyczy autobusów” „Dotyczy całego obiektu” „Nie dotyczy służb komunalnych”   ….. itp. Wymiary tabliczki umieszczonej pod znakiem zależą od ilości treści umieszczonej na tabliczce.

Tabliczka T-1 podaje rzeczywistą odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego. Rzeczywistą odległość podaje się w metrach, z dokładnością do 10 m.

Tabliczka T-2 podaje długość odcinka drogi, na którym występuje niebezpieczeństwo. Stosuje się ją ze znakami ostrzegawczymi, w celu poinformowania, że niebezpieczeństwo, o którym ostrzegają te znaki powtarza się lub występuje na odcinku drogi o długości przekraczającej 0,5 km. Długość tego odcinka podaje się w km z jedną cyfrą po przecinku z dokładnością  do 0,5 km.

Tabliczką T-3 oznacza się koniec odcinka drogi, na którym występuje niebezpieczeństwo, jeżeli zastosowano znak z tabliczkę T-2.

Tabliczka T-3a wskazuj koniec miejsca przeznaczonego na postój.

Tabliczka T-4 wskazuje liczbę zakrętów na danym odcinku drogi. Tabliczkę umieszcza się pod znakiem A-3 i A-4 wtedy kiedy konieczne jest oznakowanie trzech łuków oddzielonych od siebie odcinkami prostymi o długości mniejszej niż 300 m. Gdy takich łuków jest więcej niż trzy, zamiast tabliczki T-4 umieszcza się tabliczkę T-2.

Tabliczka T-5 wskazuje początek drogi krętej. Umieszcza się na początku odcinka krętej drogi gdzie liczba zakrętów jest większa niż 3 oraz krętość odcinka mierzonego od początku pierwszego łuku do końca ostatniego jest większa niż 160°/km.

Tabliczka T-6a – wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem) Tabliczka T-6b – wskazuje układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem) Tabliczka T-6c – wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej) Tabliczka T-6d – wskazuje prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej). W przypadku znaku T-6 nietypowego, prosimy o dokładny opis przebiegu drogi lub prosty rysunek.

Tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe tramwajowym. W przypadku znaku T-7 nietypowego, prosimy o dokładny opis przebiegu drogi lub prosty rysunek.

Tabliczka T-8 wskazuje miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe. W przypadku znaku T-8 nietypowego, prosimy o dokładny opis przebiegu drogi lub prosty rysunek.

Tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia dróg. Tabliczkę umieszcza się pod znakiem A-22 lub A-23.

Tabliczka T-10 wskazuje bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze.

Tabliczka T-11 wskazuje przeprawę promową.

Tabliczka T-12 wskazuje podłużny uskok nawierzchni powstały wskutek okresowo przerywanych robót drogowych lub podczas trwania takich robót.

Tabliczkę T-14 i jej pięć odmian stosuje się przed miejscami szczególnie niebezpiecznymi, ustalonymi na podstawie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tabliczka wskazuje miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce: Umieszcza się ją pod znakiem A-30 T-14 – tabliczka T14, którą umieszcza się przed miejscem częstych potrąceń pieszych, T-14a – tabliczka T14a, którą umieszcza się przed miejscem częstych zderzeń z poprzedzającymi pojazdami, T-14b – tabliczka T14b, którą umieszcza się przed miejscem częstych zderzeń czołowych pojazdów, T-14c – tabliczka T14c, którą umieszcza się przed miejscem częstych zderzeń z tramwajami, T-14d – tabliczka T14d, którą umieszcza się przed przejazdem kolejowym, na którym warunki powodują szczególne niebezpieczeństwo powstawania wypadków.

Tabliczkę T-15 umieszcza się przed miejscem częstych wypadków lub kolizji spowodowanych śliską nawierzchnią drogi występującą w czasie lub po opadach deszczu albo mżawki.

Tabliczkę T-16 i jej odmianę stosuje się przed miejscami, w których pojazdy uprzywilejowane często wjeżdżają na drogę, np. przy wyjazdach z garaży straży pożarnej. T-16 – tabliczkę T16, jeżeli na drogę wyjeżdżają pojazdy straży pożarnej, T-16a – tabliczkę T16a, jeżeli na drogę wyjeżdżają karetki pogotowia ratunkowego.

Tabliczka T-17 wskazuje granicę państwa.

Tabliczkę T-18 i jej odmiany, stosuje się przed takimi miejscami, w których występuje nieoczekiwana dla kierowcy zmiana przebiegu drogi lub kierunku ruchu. T-18 – tabliczka T18 wskazuje zmianę przebiegu drogi lub kierunku ruchu najpierw w lewo a potem w prawo. T-18a – tabliczkę T18a, gdy zmiana przebiegu drogi lub kierunku następuje najpierw w prawo, a potem w lewo, T-18b – tabliczkę T18b, gdy zmiana przebiegu drogi lub kierunku następuje w lewo, T-18c – tabliczkę T18c, gdy zmiana przebiegu drogi lub kierunku następuje w prawo.

Tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych. Stosuje się ją w czasie, gdy na drodze prowadzone są prace związane z umieszczaniem lub odnową oznakowania poziomego (malowanie nakładanie oznakowania grubowarstwowego lub taśm).

Tabliczka T-20 wskazuje długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje.

Tabliczka T-21 wskazuje odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.

Tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych.

Tabliczki T23 (10 odmian) wskazują, że znak obowiązuje: T-23a – motocykle T-23b – samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągniki samochodowe T-23c – ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne T-23d – pojazdy silnikowe z przyczepą T-23e – pojazdy z przyczepą kempingową T-23f – autobusy T-23g – trolejbusy T-23h – pojazdy z materiałami niebezpiecznymi T-23i – pojazdy z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi T-23j – pojazdy z materiałami, które mogą skazić wodę.

Tabliczka T-24 wskazuje, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela. Znak B-35 lub B-36 z tabliczką T-24 stosuje się w pobliżu obiektów specjalnych (banki, sądy, drogi pożarowe, obiekty MON itp.), a także w miejscach, gdzie ze względu na warunki drogowe pozostawienie samochodu na drodze powoduje znaczne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

T-25a  – tabliczka wskazuje początek zakazu postoju lub zatrzymywania T-25b – tabliczka wskazuje kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania T-25c – tabliczka wskazuje odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania T-26 – tabliczka wskazuje, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu.

Tabliczka T-27 „AGATKA” wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci. Stosuje się ją pod znak D-6 lub D-6b. Dopuszcza się wykonanie lica tabliczki T-27 z folii odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej lub pomarańczowej.

Tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd drogą pobierana jest opłata.

Tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej. Stosuje się ją w połączeniu ze znakiem informacyjnym D18a.

Tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni. T-30a – tabliczka T30a oznacza postój całego pojazdu na chodniku równolegle do krawężnika, T-30b – tabliczka T30b oznacza postój całego pojazdu na chodniku prostopadle do krawężnika, T-30c – tabliczka T30c oznacza postój całego pojazdu na chodniku skośnie do krawężnika, T-30d – tabliczka T30d oznacza postój na chodniku kołami przedniej osi pojazdu prostopadle do krawężnika, T-30e – tabliczka T30e oznacza postój na chodniku kołami przedniej osi pojazdu skośnie do krawężnika, T-30f – tabliczka T30f oznacza postój całego pojazdu na jezdni prostopadle do krawężnika, T-30g – tabliczka T30g oznacza postój całego pojazdu na jezdni skośnie do krawężnika, T-30h – tabliczka T30h oznacza postój na chodniku kołami jednego boku pojazdu równolegle do krawężnika, T-30i – tabliczka T30i oznacza postój całego pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika.

Zasady dot. zastosowania odpowiedniej wielkości i folii znaku drogowego

Stosuje się pięć grup wielkości znaków:

 • Mini:
  • na słupkach przeszkodowych i tablicach kierujących,
  • na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalają na zastosowanie znaków większych lub zastosowanie większych znaków pogorszyłoby warunki widoczności pieszych na przejściu dla pieszych,
  • na wąskich uliczkach o zabytkowej zabudowie,
  • na drogach położonych w strefie zamieszkania oraz strefie ograniczonej prędkości do 30 km/h,
  • na drogach dla rowerów, drogach dla rowerów i pieszych oraz drogach dla pieszych – w przypadku znaków przeznaczonych wyłącznie dla kierujących rowerem i pieszych.
 • Małe:
  • na drogach gminnych,
  • drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych.
 • Średnie:
  • na drogach powiatowych,
  • na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich,
  • na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na których dopuszczalna
   prędkość jest mniejsza lub równa 60 km/h,
  • na łącznicach i jezdniach innych niż jezdnie główne autostrad i dróg ekspresowych.
 • Duże:
  • na drogach ekspresowych,
  • na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym,
  • na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na których dopuszczalna prędkość jest większa niż 60 km/h.
 • Wielkie:
  • na autostradach.

Znaki A7 i B20 mają mieć wielkość nie mniejszą niż znaki średnie.

Uwaga: przy oznakowaniu robot tymczasowych stosuje się znaki o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi.

Zastosowanie folii odblaskowych:

Folia I generacji: powiatowe i gminne, wojewódzkie oraz inne drogi jednojezdniowe,

Folia II generacji: drogi krajowe jednojezdniowe i dwujezdniowe, autostrady i drogi ekspresowe

Znaki A7, D6, D6a, D6b, B20, B2 – obowiązuje stosowanie folii II generacji na wszystkich drogach.

Dla znaków szlaków rowerowych oraz znaków dla kierujących pojazdami wojskowymi dopuszcza się stosowanie folii odblaskowych I generacji na wszystkich drogach.