header

Znaki kierunku i miejscowości

Wykonujemy znaki kierunku i miejscowości, w tym tablice przeddrogowskazowe, drogowskazowe oraz tablice z oznaczeniami dróg, dzielnic, osiedli i szlaków turystycznych.

 Tablice segmentowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości 1,25 mm. Krawędzie obwodu tablic zaginane są podwójnie pasem o szerokości 20 mm. Tablice o większych gabarytach mogą być składane z mniejszych segmentów, łączonych wzajemnie ze sobą co dodatkowo usztywnia całą tablicę. W razie potrzeby tablice mogą być dodatkowo usztywnione profilami stalowymi. Treść tablic wykonuje się z folii typu 1, 2 lub folii pryzmatycznych. Przy użyciu folii 2 oraz pryzmatycznej symbole i treści wycinane są z transparentnych kolorowych folii ploterowych. Tablice przeddrogowskazowe stosuje się w celu wskazania kierującym, w formie schematycznej skrzyżowania, do jakich miejscowości prowadzą drogi wylotowe z tego skrzyżowania. Na znakach tych podaje się również numery dróg, ewentualnie ich rodzaj  oraz, w razie potrzeby, inne informacje związane z drogą wylotową.

Znaki kierunku i miejscowości

Tablice przeddrogowskazowe, w zależności od ich zastosowania na drodze, dzielą się na:

Tablice E-1 umieszczane na drogach ogólnodostępnych i ekspresowych.

Tablice E-1a umieszczane na autostradach.

Tablice E-1b umieszczane na drogach ogólnodostępnych i ekspresowych, przed wyjazdami z tych dróg na autostradę.

Drogowskazy od E-2a do E-2f występujące w wielu odmianach stosuje się w celu wskazania kierującym pojazdami kierunku dojazdu do miejscowości. W zależności od miejsca zastosowania drogowskazy tablicowe dzielą się na umieszczane: 1. obok jezdni: – na drogach ogólnodostępnych i ekspresowych (E-2a), – na autostradach (E-2c) dopuszczane tylko dla dwóch pasów na jezdni głównej, – na drogach ogólnodostępnych i ekspresowych, przed wjazdem na autostradę (E-2e); 2. nad jezdnią: – na drogach ogólnodostępnych i ekspresowych (E-2b), – na autostradach (E-2d), – na drogach ogólnodostępnych i ekspresowych przed wjazdem na autostradę (E-2f).

Znak E-3 „drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi”, stosuje się w celu zapewnienia lepszej informacji o przebiegu drogi lub jako uzupełnienie informacji podanej na drogowskazach tablicowych, szczególnie w obrębie skrzyżowań innych niż o czterech wlotach. Drogowskazy E-3 stosuje się na drogach krajowych i wojewódzkich. W obszarze zabudowanym drogowskazy E-3 można umieszczać na drogach wylotowych z miasta w celu wskazania kierunku do drogi krajowej lub wojewódzkiej. Drogowskazy E-3 umieszcza się: – na odgałęzieniach dróg dwujezdniowych, – na skrzyżowaniach typu „T” dla potwierdzenia kierunku, – na wylotach ze skrzyżowań z ruchem okrężnym; umieszcza się je na wylotach w miejscu zapewniającym najlepszą widoczność dla kierującego pojazdem, – na skrzyżowaniu, gdy nie ma miejsca na umieszczenie przed skrzyżowaniem drogowskazu tablicowego.

Znak E-4 „drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość” stosuje się na skrzyżowaniach, na których istnieje potrzeba wskazania kierunku i odległości do miejscowości leżącej przy drodze powiatowej lub gminnej. Podana cena jest ceną za metr kw tablicy bez profila wzmacniająco-montażowego (dostępny jako opcja).

Znak E-5 „drogowskaz do dzielnicy miasta” stosuje się w celu wskazania dojazdu do dzielnicy lub ważnego dla podróżnych placu (ulicy) w mieście. Znaki E-6, E-6a, E-6b i E-6c stosuje się w celu wskazania dojazdu do obiektów komunikacyjnych: lotnisk, dworców lub stacji kolejowych, dworców autobusowych oraz portów. Znaki według analogicznego wzoru jak znak E-6 stosuje się w celu wskazania dojazdu do jednostki policji, pogotowia ratunkowego, urzędów administracji publicznej, zarządów drogi oraz jednostek prowadzących odprawę celną.

Znaki od E-7 do E-12 i E-12a stosowane są w celu wskazania kierunku do obiektów turystycznych lub wypoczynkowych takich jak przystań wodna, plaża, muzeum, zabytek kultury, zabytek przyrody, punkt obserwacyjny, szlak rowerowy itp.

Znak E-13 „tablica kierunkowa”  stosuje się w celu potwierdzenia kierunku drogi i podania odległości do miejscowości na niej wymienionych.

Znak E-14 „tablica szlaku drogowego” stosuje się w celu potwierdzenia przebiegu drogi krajowej, podania jej numeru (numerów), głównych miejscowości leżących na danym szlaku i odległości do nich. Dopuszcza się także stosowanie znaków szlaku drogowego na drogach wojewódzkich o dużym znaczeniu komunikacyjnym. Znaki z numerem drogi stosuje się samodzielnie lub umieszcza się na znakach kierunku w celu wskazania dróg krajowych lub wojewódzkich. Numerów dróg pozostałych kategorii nie umieszcza się na znakach drogowych. Znak E-15a „numer drogi krajowej” o tle barwy czerwonej i napisie barwy białej stosuje się w celu wskazania przebiegu drogi krajowej oznaczonej numerem wskazanym na znaku lub wjazdu na tę drogę. Znak E-15b stosuje się w celu wskazania przebiegu drogi wojewódzkiej lub wjazdu na tę drogę. Znak E-15c „numer autostrady”  stosuje się w celu wskazania przebiegu autostrady lub wjazdu na nią. Na znakach kierunku wskazujących kierunek do autostrady po lewej stronie umieszcza się znak D-9. Znak E-15d „numer drogi ekspresowej” stosuje się w celu wskazania przebiegu drogi ekspresowej lub wjazdu na nią. Na znakach kierunku wskazujących kierunek do drogi ekspresowej, po lewej stronie znaku E-15d umieszcza się znak D-7. Znak E-15e „numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 10t dopuszczalnym nacisku osi pojazdu” stosuje się w celu wskazania przebiegu drogi lub wjazdu na drogę wojewódzką, na której dopuszcza się ruch pojazdów o nacisku osi pojedynczej nie przekraczającym 100 kN. Znak E-16 „numer szlaku międzynarodowego” stosuje się w celu poinformowania kierujących pojazdami, że droga krajowa jest także drogą międzynarodową. Znaki E-16 stosuje się na wszystkich drogach międzynarodowych.

Znak E-17a „miejscowość” stosowany jest w celu wskazania kierującym, że wjeżdżają do określonej znakiem miejscowości. Znak E-17a ma wysokość 530 mm, a długość podstawy zależy od długości nazwy miejscowości i powinna wynosić co najmniej 1000 mm. Znak E-17a umieszcza się przed pierwszymi zabudowaniami miejscowości. Znak E-18a „koniec miejscowości” stosuje się w celu wskazania wyjazdu z miejscowości. Znak E-18a posiada analogiczne rozmiary do znaku E-17a.

Znak E-19a „obwodnica” stosuje się w celu wskazania kierunku do obwodnicy miasta. Znaki umieszcza się na drogach doprowadzających ruch do obwodnicy klasy GP, G lub Z. „Tablica węzła drogowego na autostradzie” E-20 stosowana jest w celu uprzedzenia kierujących pojazdami o zbliżaniu się do wyjazdu z autostrady. W górnej części tablicy należy podać numer wyjazdu z autostrady, w dolnej części – odległość do tego wyjazdu. Tablicę umieszcza się w odległości 3000 m przed początkiem pasa wyłączania. Dopuszcza się zamiast numeru wyjazdu umieszczanie na znaku E-20 symbolu i nazwy węzła. Znak E-20 z nazwą węzła można stosować także na drogach ekspresowych, wówczas tło znaku ma barwę zieloną.

Znak E-21 „dzielnica (osiedle)” stosowany jest, w razie potrzeby, w miastach w celu lepszej orientacji kierujących pojazdami. Do oznakowania samochodowych szlaków turystycznych oraz obiektów turystycznych występujących na danym terenie stosuje się znaki: – E-22a „samochodowy szlak turystyczny”, – E-22b „obiekt na samochodowym szlaku turystycznym”, – E-22c „informacja o obiektach turystycznych”. Znak E-22a “samochodowy szlak turystyczny” stosuje się w celu wskazania początku samochodowego szlaku turystycznego oraz jego kontynuacji na skrzyżowaniach. Znaki E-22b “obiekt na samochodowym szlaku turystycznym” stosuje się w celu wskazania kierunku do obiektu położonego przy samochodowym szlaku turystycznym. Znaki E-22c “informacja o obiektach turystycznych” stosuje się w celu wskazania obszaru (miasta), na którym znajduje się szereg godnych uwagi obiektów turystycznych.

Poza standardowymi znakami zakazu, nakazu, ostrzegawczymi i informacyjnymi, firma ANDROS produkuje także inne pionowe oznakowania dróg.

Zasady dot. zastosowania odpowiedniej wielkości i folii znaku drogowego

Stosuje się pięć grup wielkości znaków:

 • Mini:
  • na słupkach przeszkodowych i tablicach kierujących,
  • na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalają na zastosowanie znaków większych lub zastosowanie większych znaków pogorszyłoby warunki widoczności pieszych na przejściu dla pieszych,
  • na wąskich uliczkach o zabytkowej zabudowie,
  • na drogach położonych w strefie zamieszkania oraz strefie ograniczonej prędkości do 30 km/h,
  • na drogach dla rowerów, drogach dla rowerów i pieszych oraz drogach dla pieszych – w przypadku znaków przeznaczonych wyłącznie dla kierujących rowerem i pieszych.
 • Małe:
  • na drogach gminnych,
  • drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych.
 • Średnie:
  • na drogach powiatowych,
  • na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich,
  • na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na których dopuszczalna
   prędkość jest mniejsza lub równa 60 km/h,
  • na łącznicach i jezdniach innych niż jezdnie główne autostrad i dróg ekspresowych.
 • Duże:
  • na drogach ekspresowych,
  • na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym,
  • na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na których dopuszczalna prędkość jest większa niż 60 km/h.
 • Wielkie:
  • na autostradach.

Znaki A7 i B20 mają mieć wielkość nie mniejszą niż znaki średnie.

Uwaga: przy oznakowaniu robot tymczasowych stosuje się znaki o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi.

Zastosowanie folii odblaskowych:

Folia I generacji: powiatowe i gminne, wojewódzkie oraz inne drogi jednojezdniowe,

Folia II generacji: drogi krajowe jednojezdniowe i dwujezdniowe, autostrady i drogi ekspresowe

Znaki A7, D6, D6a, D6b, B20, B2 – obowiązuje stosowanie folii II generacji na wszystkich drogach.

Dla znaków szlaków rowerowych oraz znaków dla kierujących pojazdami wojskowymi dopuszcza się stosowanie folii odblaskowych I generacji na wszystkich drogach.